Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ
 và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  
- Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán   - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thành toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư 
– Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm
FORM THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Hết hạn
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  -
 Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- 
Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019

Xem thêm