Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết Kế SBU FAS.01
– Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết Kế SBU FAS.01 – Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết Kế SBU FAS.01 – Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02
 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí
- Phòng Thiết kế SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - Phòng Thiết kế SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí- Phòng Thiết kế SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  -
 Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm